Den perfekta byrån?

Missförstånd och motsättningar i relationen mellan kund och byrå kan kosta många onödiga timmar. Om du är ute efter att hitta den perfekta byrån för just dig ska du inte bara stirra dig blind på vad en byrå kan utan också hur de arbetar. För om byråns arbetssätt och kultur inte passar dig kommer kompetensen inte att spela någon roll i slutändan. 

I varje byråvalsprocess är det avgörande att du får tydliga svar kring hur ett eventuellt samarbete kommer att fungera i praktiken. I offerten byrån presenterar bör därför tydligt beskrivas:

1. Arbetsgrupp

Vi får ibland höra om skräckexempel där kunden har blivit insåld av byråns bästa säljare. Kunden känner en nära relation till ”projektledaren” och förväntar sig att det är denna person man kommer att ha kontakt med under samarbetet. Men så blir inte fallet. När samarbetet väl drar igång är det helt andra personer man ska arbeta med och ”projektledaren” är redan inne i arbetet med att vinna nästa pitch.

Be byrån beskriva arbetsgruppen med kompetenser, roller och ansvarsområden. Under presentationen av offerten ska helst arbetsgruppen presentera sina olika delar av offerten för att ni ska få tydlig bild av hur var och en ser på sin roll i projektet. Du ska ha möjlighet att ställa frågor till arbetsgruppen för att kunna bilda dig en uppfattning om hur det blir att arbeta med personerna.

Du bör också be om CV:n på nyckelpersoner i arbetsgruppen så att du i lugn och ro kan bedöma huruvida de motsvarar de krav du har.

2. Projektplan

En genomtänkt och detaljerad projektplan är avgörande för ett lyckat samarbete, under förutsättning att den efterföljs. Be byrån att beskriva projektplanen så detaljerat som möjligt. Vilka beslutspunkter finns under projektets gång? Vilka milstolpar och delleveranser finns? Vilka insatser förväntas från dig som kund under projektets gång?

Hur duktig projektledaren än är så är det omöjligt att följa en plan som från början inte varit realistisk. Sätt dig därför noga in i projektplanen och säkerställ att du kan avsätta de resurser i form av tid och personal som krävs för att följa planen.

När du har satt dig in i projektplanens olika moment är det dags för den stora frågan: Kommer jag att trivas under de förutsättningarna som planen ger? Ta upp eventuella funderingar med byrån och skapa en dialog kring moment som inte känns rätt för dig för att se hur byrån reagerar på detta.

3. Projekt- och kommunikationsmetod 

Många digitala byråer föredrar att arbeta agilt i olika former av projektmetoder. Den kanske vanligaste är Scrum. Be byrån förklara i detalj hur de arbetar inom metoden och säkerställ att du är väl införstådd med vad metoden innebär och hur arbetet kommer att fortlöpa under projektets gång.

Byråer som har investerat tid och pengar i välfungerande projektverktyg visar att de vill säkerställa kvalitet och effektivitet. Det är ett gott tecken. Men var noga med att fråga byrån vilka eventuella licenskostnader som tillförs dig som kund.

Går du i byråvalstankar? Kontakt oss!